Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 528 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2013r.

Statut

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie, zwany dalej „Zakładem”, jest samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 2. Siedzibą Zakładu jest miasto Konin.

§ 2

Zakład działa w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
 3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236);
 4. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012, poz. 1173);
 5. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 ze zm.);
 6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);
 7. Uchwały Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 25.01.1991 roku w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Koninie;
 8. Uchwały Nr 4 Zarządu Miasta Konina z dnia 25.01.1991 roku w sprawie wykonania Uchwały Rady Miasta Konina Nr 63 z dnia 25.01.1991 roku o  przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Koninie;
 9. Postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział II

Przedmiot działania Zakładu

 § 3

 1. Podstawowym przedmiotem działania Zakładu jest zapewnianie ciągłego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej poprzez świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 2. Zakład zaspokaja potrzeby poprzez świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w innych jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy miastem Konin a daną jednostką samorządu terytorialnego.
 3. Dodatkowym przedmiotem działania zakładu jest m. in.:
  1. bieżąca obsługa i konserwacja oraz badania diagnostyczne i naprawy autobusów, a także innych pojazdów, maszyn i urządzeń użytkowanych przez Zakład,
  2. udostępnianie powierzchni w i na autobusach do umieszczania reklam za odpłatnością,
  3. promocja transportu publicznego, jako środka do zrównoważenia systemu transportu w mieście (strategia marketingowa, przedsięwzięcia promocyjne),
  4. sprzedaż paliw,
  5. wynajem autobusów,
  6. świadczenie innych usług.

Rozdział  III

Organizacja Zakładu

§ 4

 1. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Konina.
 2. Dyrektor Zakładu wyłaniany jest w drodze konkursu. Warunki konkursu i skład komisji konkursowej określa Prezydent Miasta Konina.
 3. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Konina oraz zgodnie z przepisami prawa. Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Do wykonania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego upoważnienia ogólnego wymagane jest upoważnienie szczególne.

 § 5

  1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
   1. Zastępcy Dyrektora;
   2. Głównego Księgowego;
   3. podległych mu bezpośrednio komórek i stanowisk organizacyjnych.
  2. Zastępcę Dyrektora oraz Głównego Księgowego powołuje i odwołuje Dyrektor. Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy wyłaniani są w drodze konkursu.
  3. Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy upoważnieni są do czynności prawnych w granicach pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora.
  4. W miarę potrzeby Dyrektor udziela pełnomocnictwa innym pracownikom Zakładu.

§ 6

 1. Obowiązki Pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu pełni Dyrektor.
 2. Szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne oraz strukturę komórek organizacyjnych wraz z powiązaniami funkcjonalnymi i strukturalnymi określa schemat organizacyjny i regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
 3. Dyrektor wydaje inne zarządzenia wewnętrzne oraz decyzje dotyczące spraw organizacyjnych, ekonomicznych, kadrowych, płacowych, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. pożarowej.

Rozdział  IV

Majątek i gospodarka finansowa Zakładu.

 § 7

 1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym, stanowiącym własność Miasta Konina.
 2. Dyrektor Zakładu decyduje samodzielnie o zakupie, zbywaniu, przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach.
 3. Decyzje w przedmiocie nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony należą do wyłącznej kompetencji Rady Miasta Konina.
 4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest Dyrektor, który reprezentuje Zakład samodzielnie.

§ 8

 1. Zakład stosuje zasady gospodarki finansowej określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu miasta Konin, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem miasta Konin.
 3. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
 4. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział V

Sprawowanie kontroli

§ 9

 1. Kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora, dokonuje Prezydent Miasta Konina
 2. Kontrolę działalności Zakładu wykonuje komisja rewizyjna Rady Miasta Konina zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Miasta Konina.
 3. Kontrolę zarządczą w Zakładzie sprawują:
  1. Dyrektor,
  2. Główny Księgowy w zakresie spraw finansowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
  3. komisja powołana przez dyrektora Zakładu, w miarę potrzeb.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 § 10

 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
 2. Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie w jakim statut został uchwalony.