1. Dane ogólne o zakładzie.

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie powstał 1 lutego 1991r. z przekształcenia MPK w zakład budżetowy na podstawie:

 • Uchwały nr 63 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 25.01.1991r. w sprawie   przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Koninie.
 • Uchwały nr 4 Zarządu Miasta Konina z dnia 25.01.1991r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej nr 63 z dnia 25.01.1991r.

Działalnością zakładu na podstawie uchwały Zarządu Miasta z dnia 28.08.1996r kieruje Dyrektor (powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta). 

Miejski Zakład Komunikacji jest samorządowym zakładem budżetowym. Podstawowym przedmiotem działania zakładu jest zapewnienie ciągłego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej poprzez świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Dodatkowym przedmiotem działania zakładu jest między innymi:

 1. bieżąca obsługa i konserwacja oraz badania diagnostyczne i naprawy autobusów, a także innych pojazdów, maszyn i urządzeń użytkowanych przez Zakład,
 2. udostępnianie powierzchni w i na autobusach do umieszczania reklam za odpłatnością,
 3. promocja transportu publicznego, jako środka do zrównoważenia systemu transportu w mieście (strategia marketingowa, przedsięwzięcia promocyjne),
 4. sprzedaż paliw,
 5. wynajem autobusów,
 6. świadczenie innych usług.

2. Schemat organizacyjny.

Schemat organizacyjny określa graficznie wewnętrzną organizację zakładu i podporządkowanie komórek organizacyjnych. Określa również zakresy spraw załatwianych przez poszczególne komórki organizacyjne.

W zakładzie wyodrębniono 3 piony:

I. Pion Dyrektora

 1. Dyrektor / DN /
 2. Biuro Organizacyjne / NB /
 3. Pełnomocnik ds. SZJ.

II. Pion Z-cy Dyrektora.

 1. Z-ca Dyrektora / NT /
 2. Zajezdnia Autobusowa / TZ /
 3. Dział Logistyki / TL /
 4. Inżynieria Ruchu / TI /

       III. Pion Głównego Księgowego.

 1. Główny Księgowy / NK /
 2. Księgowość Finansowa / KF /
 3. Księgowość Materiałowa / KM /
 4. Płace /KP/

3. Podział kompetencji i uprawnień kierownictwa.

Dyrektor kieruje całokształtem działalności zakładu i nadzoruje bezpośrednio działalność podporządkowanych sobie komórek organizacyjnych zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym. W zakresie nadzoru i kierowania poszczególnymi komórkami organizacyjnymi zastępują Dyrektora ustanowieni: Zastępca Dyrektora oraz każdy w zakresie ustalonym regulaminem organizacyjnym. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne oraz decyzje dotyczące spraw organizacyjnych, ekonomicznych, kadrowych, płacowych, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. pożarowej. Z-ca Dyrektora sprawuje nadzór nad podporządkowanymi sobie komórkami organizacyjnymi zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym. Zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności i w tym czasie wykonuje wszystkie obowiązki Dyrektora. Podpisywanie pism odbywa się jednoosobowo wyłączając przypadki określone szczególnymi przepisami. Dyrektor podpisuje wszystkie pisma z komórek organizacyjnych jemu podległych, plany roczne i wieloletnie, pisma w sprawach osobowych, umowy o pracę, zwolnienia, awansowanie, wynagrodzenia, karanie itp., organizacyjnych, płacowych, pisma tajne i poufne wraz z dokumentacją, wewnętrzne akta normatywne, pisma do jednostek organizacyjnych wyższego szczebla, pisma w sprawach skarg i wniosków oraz krytyki prasowej. Z-ca Dyrektora podpisuje pisma dotyczące jego pionu z wyjątkiem spraw zastrzeżonych wyżej dla Dyrektora. Zastrzeżenie to nie dotyczy okresu nieobecności w pracy Dyrektora /urlopy, nieobecności spowodowane chorobą, wyjazd służbowy. Podpisywanie dokumentów obrotu magazynowego odbywa się zgodnie z obowiązującym w zakładzie zarządzeniem Dyrektora w sprawie upoważnienia pracowników do pobierania, wystawiania i zatwierdzania dokumentów księgowych. Zmiana zakresu uprawnień będzie na bieżąco określana przez Dyrektora.

Pion Dyrektora / DN /

1. Zakres działania.

Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Konina oraz zgodnie z przepisami prawa. Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej.

Dyrektor wykonuje swoje czynności i obowiązki zgodnie ze Statutem Zakładu i innymi przepisami, przy pomocy Z-cy Dyrektora.

2. Dyrektorowi Zakładu podlegają bezpośrednio:

Z-ca Dyrektora /NT/

Główny Księgowy /NK/

Biuro Organizacyjne /NB/

Pełnomocnik ds. SZJ.

3. Zakres uprawnień i odpowiedzialności: 

Zasadniczym obowiązkiem Dyrektora jest podejmowanie decyzji techniczno-ekonomicznych, organizacyjnych i kadrowych, gwarantujących właściwą realizację zadań zakładu.

Dyrektor:

 1. określa zadania i obowiązki dla Z-cy Dyrektora, Głównego Księgowego, kierowników działów, stanowisk pracy osób bezpośrednio podporządkowanych oraz zatwierdza zadania i obowiązki osób podporządkowanych Z-cy Dyrektora i Głównemu Księgowemu,
 2. ustala schemat i regulamin organizacyjny,
 3. powołuje i odwołuje Z-cę Dyrektora i Głównego Księgowego,
 4. sprawuje kontrolę zarządczą w zakładzie,
 5. prowadzi odpowiednią politykę kadrową,
 6. wydaje zarządzenia wewnętrzne,
 7. kontroluje wykonanie zadań planowych,
 8. zarządza kontrolę wewnętrzną i ustala jej zakres,
 9. zabezpiecza odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 10. nadzoruje sprawy obrony cywilnej,
 11. ponosi odpowiedzialność za dyscyplinę finansową i płacową,
 12. ustala regulaminy premiowania pracowników,
 13. odpowiada za prawidłową organizację pracy, terminowe i prawidłowe wykonanie zadań gospodarczych właściwy nadzór i skuteczną kontrolę w Zakładzie,
 14. prowadzi sprawę skarg i wniosków,
 15. organizuje obsługę prawną.

Biuro Organizacji /NB/:

W skład Biura Organizacyjnego wchodzą:

 1. Radca Prawny,
 2. specjalista d/s BHP i p-poż.,
 3. specjalista d/s marketingu i kooperacji,
 4. dział ekonomiczno-pracowniczy

Radca Prawny /BR/

1. Zależność służbowa.

Radca Prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności.

Radca Prawny wykonuje obsługę prawną Zakładu w zakresie określonym ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych /tekst jednolity D.U. z 2010 r. nr 10, poz. 65 z późn. zmianami/.

 1. Udziela porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawa.
 2. Konsultuje i opiniuje zawierane przez Zakład umowy.
 3. Sygnalizuje ewentualnie dostrzeżone uchybienia w stosowaniu i interpretacji przepisów prawnych.
 4. Prowadzi nadzór prawny nad egzekucją należności Zakładu.
 5. Reprezentuje MZK w ramach oddzielnie udzielonych pełnomocnictw w postępowaniach przed sądami powszechnymi lub innymi organami.
 6. Udziela informacji o przepisach prawnych organizacjom politycznym, społecznym  i zawodowym działającym na terenie Zakładu na ich wniosek.
 7. Opiniuje opracowane zarządzenia Dyrektora.

Specjalista d/s BHP i P.Poż. /BHP/

1. Zależność służbowa.

   Podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 1. Systematyczna kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, pomieszczeń i pojazdów mechanicznych.
 2. Występowanie do kierowników komórek organizacyjnych z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień w zakresie należącym do kierowników tych komórek oraz informowanie Dyrektora o realizacji tych wniosków.
 3. Współdziałanie z zakładową służbą zdrowia w ocenie stanu zdrowotności załogi oraz w prowadzeniu działalności profilaktycznej, a w szczególności przy organizowaniu badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia pracowników oraz czasowego przenoszenia pracowników ze stanowisk szkodliwych na zastępcze stanowiska pracy.
 4. Współpraca ze służbą pracowniczą w szczególności w zakresie adaptacji nowo przyjętych pracowników i przy organizowaniu szkolenia zawodowego pracowników w zakresie bhp.
 5. Prowadzenie dokumentacji wypadków z domu do pracy i z pracy do domu.
 6. Udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnych oraz w odbiorach technicznych nowo budowanych obiektach, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki bhp.
 7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp przy opracowywaniu przez zakład pracy założeń i dokumentacji inwestycyjnych i modernizacyjnych.
 8. Opracowanie instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
 9. Przedkładanie Dyrektorowi informacji o stanie bhp w zakładzie oraz o źródłach zagrożeń zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania następujących zagrożeń.
 10. Systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 11. Zapewnianie warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
 12. Zapewnienie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych instalacyjnych i technologicznych oraz zapobiegania wszelkim zagrożeniom w tym zakresie.
 13. Współudział w ustalaniu wymagań przeciwpożarowych w dokumentacji technologicznej i remontowej poprzez określenie charakterystyki zagrożenia pożarowego występującego w procesach technologicznych, instalacjach i urządzeniach w czasie ruchu, obsługi i remoncie oraz sposobów usuwania zagrożenia pożarowego i postępowania w usunięciu pożaru.
 14. Nadzorowanie nad zaopatrzeniem zakładu w urządzenia p-poż.
 15. Zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.
 16. Przeprowadzanie kontroli i uzupełnianie wkładów apteczki pierwszej pomocy na terenie całego zakładu pracy.
 17. Przeprowadzanie kontroli stanu ilościowego i terminu wymiany gaśnic oraz innych środków p-poż.
 18. Zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich uwag, spostrzeżeń i stwierdzonych nieprawidłowościach w ochronie przeciwpożarowej.
 19. Prowadzenie całokształtu prac z zakresu OC.

 Specjalista ds. marketingu i kooperacji /BS/

1. Zależność służbowa.

Podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności.

 1. Organizacja pracy Dyrektora.
 2. Organizacja narad i spotkań.
 3. Prowadzenie spraw związanych z reklamą – umowy.
 4. Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym działaniem sekretariatu.
 5. Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 6. Prowadzenie ewidencji zarządzeń wydawanych przez Dyrektora.
 7. Prowadzenie podziału korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne.
 8. Załatwianie spraw dotyczących odbioru i wysyłania korespondencji.
 9. Prowadzenie spraw związanych z systemem łączności telefonicznej, telefaksowej, ewidencji i rozliczanie rozmów telefonicznych i telefaksowych.
 10. Składanie zamówień na czasopisma, gazety oraz ich podział wg obowiązującego przydziału.
 11. Prowadzenie ewidencji opłat skredytowanych przesyłek pocztowych i ich rozliczanie.

Dział ekonomiczno-pracowniczy /BE/

1. Zależność służbowa.

Działem kieruje Kierownik działu, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Podporządkowane mu są stanowiska:

- specjalista ds. socjalnych,

- specjalista ds. rozliczeń i kadrowych

- st. inspektor ds. kadrowych.

2. Zakres działalności działu.

 1. Nabór pracowników na wolne stanowiska.
 2. Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (umowa o pracę, świadectwa pracy).
 3. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Przygotowywanie dokumentów związanych z awansowaniem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników.
 5. Ustalanie % wysokości dodatków stażowych oraz prawa do nagród jubileuszowych.
 6. Prowadzenie kontroli dyscypliny pracy w zakładzie.
 7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 8. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń.
 9. Wydawanie i przedłużanie ważności biletów wolnej jazdy, legitymacji pracowniczych i legitymacji dla honorowych dawców krwi.
 10. Prowadzenie spraw związanych z badaniami okresowymi pracowników.
 11. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem upoważnień Dyrektora.
 12. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych i dyscyplinarnych.
 13. Organizowanie staży i praktyk zawodowych.
 14. Prognozowanie, bilansowanie i planowanie potrzeb kadrowych zgodnie z wytycznymi Dyrektora.
 15. Prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną i roboczą.
 16. Prowadzenie gospodarki środkami utrzymania czystości / w tym środkami utrzymania czystości dla pracowników/.
 17. Prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi.
 18. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS.
 19. Prowadzenie spraw związanych z posiłkami profilaktycznymi i regeneracyjnymi.
 20. Prowadzenie spraw dotyczących archiwizacji dokumentów.
 21. Przygotowanie druków ścisłego zarachowania, ich ewidencja i archiwizowanie.
 22. Prowadzenie ewidencji przedmiotów nietrwałych.
 23. Prowadzenie ewidencji czasopism w zakładzie.
 24. Sprawowanie kontroli nad terminowością opłat abonamentu RTV.
 25. Prowadzenie rejestru pieczęci stosowanych w zakładzie.
 26. Prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przez WUS i organa administracji terenowej.
 27. Opracowywanie analizy ekonomicznej stosownie do potrzeb zakładu.
 28. Opracowywanie kalkulacji na usługi wykonywane przez zakład.
 29. Prowadzenie spraw związanych z odejściem pracowników na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczenie rehabilitacyjne.
 30. Wystawianie wniosków o odprawę emerytalną, rentową i odprawę pośmiertną.
 31. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz prowadzenie innych spraw z zakresu zamówień publicznych w tym sprawozdawczości.
 32. Realizacja zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników (szkolenia).
 33. Organizowaniem prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników.
 34. Prowadzenie korespondencji z zakresu zajmowanego stanowiska.
 35. Kontrola wewnętrzna z zakresu zajmowanego stanowiska pracy.

Pełnomocnik ds. SZJ.

1. Zależność służbowa.

Podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności.

 1. Nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z obowiązującymi procedurami (PN-EN ISO 9001:2001).
 2. Realizacja auditów wewnętrznych i przechowywanie zapisów z auditów zgodnie z obowiązującą w organizacji procedurą auditów wewnętrznych.
 3. Inicjowanie, nadzorowanie i ocena realizacji działań korygujących zgodnie z obowiązującą w organizacji procedurą.
 4. Inicjowanie, nadzorowanie i ocena realizacji działań zapobiegawczych zgodnie z obowiązującą w organizacji procedurą.
 5. Dokonywanie analizy i oceny satysfakcji Klientów w ścisłej współpracy z wyznaczonymi służbami organizacji oraz inicjowanie działań korygujących i doskonalących w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny.
 6. Systematyczne zbieranie informacji i danych z poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa dotyczących funkcjonowania SZJ, w tym wartości wyznaczonych wskaźników i mierników procesów.
 7. Analizowanie stanu SZJ, jego skuteczności i efektywności.
 8. Sporządzanie dla najwyższego kierownictwa raportów o stanie Systemu Zarządzania Jakością.
 9. Planowanie, organizowanie i dokumentowanie przeglądów Systemu Zarządzania Jakością.
 10. Planowanie, organizowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie szkoleń w zakresie znajomości Normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz Systemu Zarządzania Jakością obowiązującego w organizacji, w tym Polityki i Celów Jakości.
 11. Utrzymywanie kontaktów z zewnętrzną jednostką certyfikującą system jakości oraz innymi stronami zainteresowanymi w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością.

Pion Głównego Księgowego/NK/

1. Zależność służbowa.

Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Głównemu Księgowemu podlega Z-ca Głównego Księgowego.

2. Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 3. Analiza wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.
 4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
  2. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
  3. następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.

5. Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników.
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów / dowodów księgowych/, zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
7. Występowanie do kierownika jednostki z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania Głównego Księgowego.
8. Dowodem dokonywania przez Głównego Księgowego kontroli wewnętrznej operacji gospodarczej jest jego podpis złożony na dokumentach tej operacji. Złożenie podpisu przez Głównego Księgowego na dokumencie oznacza że:

 • sprawdził, iż operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za prawidłową pod względem merytorycznym,
 • nie zgłasza zastrzeżeń do legalności operacji i rzetelności dokumentu, w którym operacja ta została ujęta,
 • posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczej oraz operacja mieści się w planie finansowym,
 • stwierdził formalno-rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji.
 1. Główny Księgowy w razie ujawnienia:
  1. nieprawidłowości formalno-rachunkowych dokumentu zwraca go właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu ich usunięcia,
  2. nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym została ujęta nielegalna operacja gospodarcza lub zobowiązanie nie mające pokrycia w planie finansowym z wyjątkiem wypadków dopuszczonych w przepisach, odmawia jego podpisania,
  3. Główny Księgowy winien zawiadamiać kierownika jednostki o odmowie podpisania i odmowę tę umotywować,
  4. jeżeli po zapoznaniu się z treścią zawiadomienia kierownik wyda polecenie realizacji zakwestionowanej operacji gospodarczej, główny księgowy jest obowiązany dokument podpisać, z wyjątkiem wypadku gdy wykonanie polecenia kierownika jednostki stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie,
  5. w razie gdy wykonanie polecenia kierownika jednostki stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie, główny księgowy jest obowiązany powiadomić o tym organy powołane do ścigania przestępstw.
 2. W celu realizacji swoich zadań Główny Księgowy ma prawo:

a. wnioskować określenie trybu wg którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej,
b. żądać od innych służb udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyjaśnień będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
c. żądać od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza:    

 • przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów,
 • systemu kontroli wewnętrznej,
 • systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej.

Z-ca Głównego Księgowego podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

1. Podporządkowane mu są:

- księgowość finansowa /KF/

- księgowość materiałowa /KM/

- płace /KP/

2. Obowiązkiem Z-cy Głównego Księgowego jest

 1. Opracowywanie projektów i planów działalności zakładu oraz dokonywanie korekt.
 2. Analiza oraz ocena wykonywanych zadań gospodarczych przez zakład.
 3. Prowadzenie spraw związanych z otrzymywaniem dotacji do działalności zakładu.
 4. Czuwanie nad terminowym wpływem dokumentów w oparciu o przepisy instrukcji obiegu dokumentów.
 5. Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności danych liczbowych do analizy wewnątrz zakładu i sprawozdań składanych na zewnątrz zakładu.
 6. Prowadzenie rozliczeń z budżetem i bankiem.
 7. Prowadzenie kontroli wycinkowej po linii finansowo-księgowej w kasie i podległych komórkach.
 8. Dekretowanie dokumentów w oparciu o Zakładowy Plan Kont i Klasyfikację budżetową.
 9. Sporządzanie poleceń księgowania /PK/.
 10. Sporządzanie m-cznych analiz z wykonania zadań planowych i ze sprzedaży biletów.
 11. Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Przygotowywanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia rocznego bilansu.
 13. Sporządzanie załączników do bilansu.
 14. Sprawdzanie sprawozdań ze sprzedaży biletów.
 15. Rozliczanie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Sporządzanie deklaracji podatku VAT.
 17. Sporządzanie wydruków zestawień księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
 18. Kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wpływających dokumentów.
 19. Kontrolowanie dokumentów księgowych dotyczących wyceny składników majątkowych.
 20. Poprawne ustalanie różnic inwentaryzacyjnych.
 21. Poprawne ustalenie sald na kontach.

3. Zakres działalności poszczególnych części księgowości:

Księgowość finansowa:

 1. Prowadzenie na bieżąco ksiąg rachunkowych, rejestru księgowego, ewidencji faktur.
 2. Prowadzenie i rozliczanie obrotu środkami trwałymi / przyjęcie, likwidacja/.
 3. Sporządzanie potwierdzenia sald dłużników za dany rok obliczeniowy.
 4. Sporządzanie zestawień z obrotów księgi głównej i ksiąg pomocniczych, rejestru VAT.
 5. Prowadzenie operacji księgowych związanych ze sprzedażą biletów.
 6. Rozliczanie kontrahentów.
 7. Sporządzanie za dany miesiąc wykazu zapłaconych mandatów i przekazywanie od działu /TI/.
 8. Sporządzanie wykazu potrąceń z tytułu wypłacanych pracownikom pożyczek mieszkaniowych, zapomóg.
 9. Prowadzenie kasy głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Księgowość materiałowa:

 1. Sprawdzanie sprawozdań z własnych punktów sprzedaży biletów.
 2. W oparciu o program „Zbyt” wprowadzanie dokumentów wg indeksów materiałowych w zakresie przychodu i rozchodu: biletów, mandatów, rozkładów jazdy, legitymacji służbowych z podziałem na magazyny wg osób odpowiedzialnych oraz uzgadnianie z nimi zapasów materiałowych.
 3. Księgowanie dokumentów magazynu głównego i punktów sprzedaży biletów oraz druków mandatów z działu TI.
 4. Sporządzanie zestawienia z zapasu magazynowego, z obrotu ze sprzedaży biletów.
 5. Uzgadnianie obrotów i sald z syntetyką oraz z pozostałymi magazynami.
 6. Rozliczanie inwentaryzacji składników majątku zgodnie z prowadzonymi kontami.
 7. Prowadzenie obrotów materiałowych na poszczególne magazyny.
 8. Dokonywanie prawidłowej wyceny dokumentów obrotu materiałowego oraz klasyfikacji poszczególnych dokumentów księgowych.
 9. Dokonywanie rozliczenia zużycia materiałów wg kosztów w układzie rodzajowym   i     kalkulacyjnym.
 10. Księgowanie rozchodów i przychodów materiałów do przerobu obcego.
 11. Księgowanie dokumentów przychodowych i rozchodowych – Stacja paliw.

Płace.

 1. Naliczanie i sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
 2. Naliczanie składek na ZUS , Fundusz Pracy i na FEP.
 3. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS.
 4. Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych oraz dla uczni.
 5. Naliczanie wynagrodzeń za czas choroby, naliczanie zasiłków chorobowych i innych zasiłków płatnych z ZUS.
 6. Naliczanie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, odpraw pośmiertnych, ekwiwalentów za urlop, odpraw z tyt. zwolnień.
 7. Sporządzanie list wypłat na podstawie dokumentów źródłowych płacowych.
 8. Sporządzanie rejestru płac z osobowego funduszu płac oraz umowy zlecenia.
 9. Sporządzanie kosztowego rozdzielnika płac.
 10. Wystawianie pracownikom zaświadczeń o zarobkach.
 11. Prowadzenie ewidencji potrąceń z wynagrodzeń.
 12. Sporządzanie umów na sprzedaż biletów i prowadzenie rejestru kontrahentów zgodnie ze syntetyką.
 13. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej w zakresie środków trwałych nisko cennych /przedmioty nietrwałe/ dla całego zakładu z podziałem na komórki i osoby odpowiedzialne.  

Pion Z-cy Dyrektora /NT/

1. Zależność służbowa.

Z-ca Dyrektora działa na podstawie ustaleń wynikających ze Statutu.

Podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Z-cy Dyrektora podlegają:

           1/ Zajezdnia Autobusowa /TZ/

           2/ Dział Logistyki / TL/

           3/ Inżynieria Ruchu / TI/

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności.

 a/ zakres obowiązków:

 1. Z-ca Dyrektora kieruje i zarządza podległymi komórkami organizacyjnymi w imieniu Dyrektora Zakładu.
 2. Zapewnia właściwe wykorzystanie powierzonego majątku zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami racjonalnej gospodarki, zabezpiecza majątek przed kradzieżą, zniszczeniem marnotrawstwem.
 3. Zabezpiecza właściwe warunki i organizację pracy, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki socjalno-bytowe pracowników swojego pionu.
 4. W oparciu o potrzeby rzeczowe w uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu opracowuje wycinek planu w zakresie dotyczącym powierzonych jego nadzorowi komórek organizacyjnych.
 5. Zapewnia pełną realizację zadań określonych planem.
 6. Współpracuje z Dyrektorem w zakresie polityki kadrowej w celu zabezpieczenia zadań i stworzenia właściwych stosunków międzyludzkich.
 7. Współpracuje z Dyrektorem w zakresie polityki finansowej i płacowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami , w zakresie ustalonym dla pionu w organizacji Zakładu.
 8. Współpracuje z Dyrektorem w zakresie zadań dotyczących obronności kraju.
 9. Czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa, a w przypadku jego naruszeń zgłasza Dyrektorowi Zakładu.
 10. Współpracuje z Dyrektorem w zakresie ustalenia zadań inwestycyjnych własnych i innych, które winny być ujęte w planach wieloletnich.
 11. Wykonuje inne polecenia Dyrektora.
 12. Zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności. 

b/ zakres odpowiedzialności:

Z-ca Dyrektora odpowiada za:

 1. Właściwe wykorzystanie majątku i jego zabezpieczenie.
 2. Organizację i dyscyplinę pracy w podległych komórkach organizacyjnych.
 3. Bezpieczeństwo i higienę pracy oraz warunki pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 4. Wykonanie planu oraz zabezpieczenie ciągłości właściwej jakości świadczonych usług komunikacyjnych.
 5. Uzyskanie w podległych komórkach organizacyjnych wyników finansowych.
 6. Terminowość i jakość sprawozdawczości statystycznej.
 7. Wykonanie zadań w zakresie obronności kraju.
 8. Zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej.
 9. Wykonanie innych zadań wynikających z poleceń Dyrektora.

c/ Zakres uprawnień Z-cy Dyrektora :

1. Gospodarowanie funduszami w zakresie wynikającym z regulaminu organizacyjnego Zakładu.
2. Wnioskowanie w sprawach nabywania, wykorzystania i zbywania środków obrotowych.
3. Dokonywanie czynności związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości i środków trwałych po uzyskaniu akceptacji Dyrektora.
4. Współpraca z Dyrektorem w zakresie wewnętrznej organizacji obiegu dokumentów i systemu kontroli wewnętrznej.
5. Opracowywanie zakresów czynności dla podległych pracowników.
6. Wnioskowanie o zatrudnienie , zwolnienie, awansowanie, nagradzanie i karanie podległych pracowników.
7. Wnioskowanie w sprawie usprawnień organizacji Zakładu.
8. Podczas nieobecności Dyrektora pełni jego obowiązki.

Inżynieria Ruchu /TI/:

1. Zależność służbowa:

 1. Działem kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora.
 2. Podporządkowane mu są stanowiska:

         - specjalista d/s energetycznych i ochrony środowiska,

        - specjalista d/s kontroli przewozów pasażerskich,

        - st. inspektor d/s kontroli przewozów pasażerskich,

         - kontrolerzy biletowi,

         - kasjerzy biletowi,

         - pracownicy techniczni i gospodarczy,

         - kierowca samochodu dostawczego,

         - kontroler przewozów

2. Zakres działalności działu:

 1. Nadzór nad działaniem sieci telefonicznej.
 2. Nadzór nad całokształtem inwestycji wraz z kompletowaniem dokumentacji.
 3. Prowadzenie drobnych prac naprawczych i porządkowych.        
 4. Prowadzenie ewidencji dowodów RW i ZW na potrzeby działu.
 5. Prowadzenie kompleksowej ewidencji środków trwałych, a także niskocennych składników majątku będącego na wyposażeniu działu i ich ruch w powiązaniu z księgowością.
 6. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska oraz energii cieplnej i elektrycznej.
 7. Analiza wniosków i skarg pasażerów.
 8. Organizacja sprzedaży biletów jednoprzejazdowych i okresowych.
 9. Dokonywanie kontroli pasażerów w zakresie posiadania właściwych biletów na przejazdy.
 10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży biletów, kontroli pasażerów, windykacji należności itp.
 11. Wyznaczanie w uzgodnieniu z organizatorem nowych linii i tras autobusowych.
 12. Sporządzanie rozkładów jazdy autobusów, ich aktualizacja i korekta oraz publikacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Planowanie i rozliczanie przewozów wykonywanych na terenie miasta Konina i gmin ościennych.
 14. Nadzór nad całością prac związanych z zatrzymywaniem się autobusów komunikacji miejskiej na przystankach.

Dział Logistyki / TL /

1. Zależność służbowa.

 1. Działem kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora.
 2. Podporządkowane mu są stanowiska:

       - specjalista ds. logistyki,

       - magazynierzy magazynu,

       - magazynierzy stacji paliw,

       - kierowca samochodu dostawczego.

2. Zakres działalności działu:

 1. Przeprowadza analizy potrzeb materiałowych zakładu.
 2. Opracowuje plany zaopatrzenia materiałowego.
 3. Upowszechnia zasady racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiałami, stosowanie do materiałów zastępczych.    
 4. Dokonuje zakupów części zamiennych na podstawie zamówień wewnętrznych oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania zakładu.            
 5. Prowadzi dokumentację zamówień i zakupów części zmiennych.
 6. Nadzoruje oraz dokonuje wydawania materiałów będących na stanie magazynowym.
 7. Dokonuje bieżącej analizy kształtowania się zapasów.
 8. Ustala normatywy zużycia na części zamienne i materiały.
 9. Prowadzi całokształt spraw związanych z biletami jednoprzejazdowymi (druk i dostawa, dbałość o ciągłość dostaw, zamawianie papieru termicznego, wydawanie i przyjmowanie biletów z punktów sprzedaży, obsługa kontrahentów).
 10. Wystawia faktury dla kontrahentów za zakup paliwa i biletów jednoprzejazdowych.
 11. Dokonuje zakupów środków czystości oraz odzieży i obuwia ochronnego i roboczego.
 12. Zawiera umowy o realizację zamówień.
 13. Kontroluje stan rezerw materiałowych.
 14. Prowadzi reklamacje zakupionych materiałów wadliwych.
 15. Prowadzi zakładowy indeks SWW.
 16. Wystawia dokumenty WZ.
 17. Dokonuje sprzedaży złomu stalowego, akumulatorowego oraz oleju przepracowanego.
 18. Likwiduje urządzenia zawierające szkodliwe substancje i wystawia karty przekazania odpadu.
 19. Załatwia wszelkie sprawy związane z dostawą paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych do zakładu (zamawianie, przyjęcie, wydawanie, dbałość o ciągłość dostaw).

Zajezdnia Autobusowa / TZ /

1. Zależność służbowa.

 1. Działem kieruje kierownik Zajezdni Autobusowej, który podlega bezpośrednio Z-cy   Dyrektora.
 2. Podporządkowane mu są stanowiska:

   - z-ca kierownika zajezdni,

   - dyspozytorzy planiści,

  - dyspozytorzy zmianowi,

   - kierowcy,

   - mistrzowie wraz z grupą mechaników,

   - pracownicy myjni i zmywacze autobusów,

   - lakiernik,

   - starszy inspektor ds. rozliczeń,

          - inspektor ds. rozliczeń.

2. Zakres działalności zakładu.

 1. Kontrola pracy TZ.
 2. Organizacja pracy kierowców tj. sporządzanie harmonogramów pracy, obsada personalna na poszczególne pojazdy, obsada poszczególnymi linii.
 3. Składanie zapotrzebowania z odpowiednim wyprzedzeniem na części, podzespoły i zespoły oraz materiały niezbędne dla prawidłowej pracy zajezdni.
 4. Sporządzanie dokumentów powypadkowych.
 5. Dokonywanie bieżących napraw w zakresie eksploatacji taboru.
 6. Zapewnienie utrzymania pojazdów w czystości.
 7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy i przygotowanie rozliczenia czasu pracy do działu płac.
 8. Sporządzanie wydruków czasu pracy.
 9. Dokonywanie analizy wydruków komputerowych z wyników pracy taboru oraz warsztatu.
 10. Przeprowadzanie kontroli punktualności jazdy autobusów na liniach.
 11. Prowadzenie spraw związanych z wynajmami pojazdów.
 12. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą biletów przez kierowców (wydawanie, rozliczanie itd.) oraz ze sprzedażą biletów w biletomatach.
 13. Analiza wniosków i skarg pasażerów.
 14. Nadzór nas satelitarnym systemem GPS.
 15. Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów w Wydziale Komunikacji oraz sporządzanie wykazów pojazdów do ubezpieczenia komunikacyjnego.
 16. Prowadzenie spraw związanych z kontrolami jakości świadczonych usług, w tym prowadzenie korespondencji i współpraca z Urzędem Miejskim.
 17. Współpraca z Wydziałem Drogownictwa UM i innymi instytucjami (Urzędy Miast i Gmin) w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania powierzonych usług.