Majątek zakładu wg stanu na 31.12.2015r:

I. Aktywa trwałe:     

3.190.941,70 zł

1. Wartości niematerialne i prawne  0,00 zł
2. Środki trwałe     3.190.941,70 zł
a) budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    1.185.782,03 zł
b) urządzenia techniczne i maszyny      655,32 zł
c) środki transportu      1.811.051,15 zł
d) inne środki trwałe      453,20 zł
3. Środki trwałe w budowie       0 zł
II. Aktywa obrotowe     2.306.618,57 zł
1. Zapasy     184.357,22 zł
2. Należności krótkoterminowe      1.531.160,78 zł
3. Inwestycje krótkoterminowe          525.460,99 zł
a/ środki pieniężne        525.460,99 zł
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  65.639,58 zł.