Zgodnie z ustawą o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku , informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. (art. 10. ust.1)

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. (art. 10. ust. 2).

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

 

 

Dokument do pobrania w "Załączniki".

Podkategorie

 Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ul. M.Dąbrowskiej 8
62-500 KONIN

http://www.mzk-konin.com.pl

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TELEFON CENTRALI: (63)242-89-42

FAX: (63)242-92-73

NIP: 665-301-53-81

 

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął działalność w dniu 1 września 1977 roku w Oddziale Dróg i Mostów Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie. Podstawowym celem nowo powstałego Zakładu było zorganizowanie komunikacji zbiorowej na terenie miasta. Od 1 stycznia 1983 roku komunikacja miejska zaczęła funkcjonować jako samodzielna jednostka pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji z siedzibą przy ul. Spółdzielców 12, a od stycznia 1985 roku przy ul. Nadrzecznej 54 i w nowo wybudowanej zajezdni przy ul. Buczka 8. W tym okresie zakupiono kilkadziesiąt autobusów miejskich typu Jelcz PR110 i Autosan H9-35. Zaczęła rosnąć liczba pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej.

Na początku lat 90 - tych MPK Konin posiadało ponad 90 autobusów i przewoziło około 20 mln. pasażerów rocznie. Ze względu na szalejącą inflację ceny biletów na przejazd środkami MPK zmieniały się co kilka miesięcy.
 
Z dniem 1 lutego 1991 roku decyzją Rady Miejskiej w Koninie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Koninie zostało przekształcone w zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji. W tej formie organizacyjnej funkcjonował do 27.06.2018 r. Od dnia 28.06.2018 r. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Konin.
 
W 1992 roku w celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji zbiorowej w  mieście nastąpiły zmiany tras linii autobusowych z jednoczesnym przejściem z oznaczeń literowych na cyfrowe. W grudniu 1995 roku zostały zakupione 4 nowe autobusy, były to Ikarusy 260.
 
W 1996 roku zakupiono 10 szt. autobusów Scania 113 Maxi. Były to pierwsze autobusy niskopodłogowe, które wyjechały na ulice naszego miasta.
 
W latach 1998 – 99 był kontynuowany plan odnowy taboru. Do Konina przyjechało 11 szt. autobusów marki MAN NL 222, które zastąpiły ponad 20 – letnie autobusy tej samej marki. W 2001 roku zakupiono 5 szt. nowych niskopodłogowych autobusów MAN trzeciej generacji.
 
W chwili obecnej spółka obsługuje 22 linii autobusowych, ( w tym 1 nocna) mając do dyspozycji 57 autobusów. Rocznie przejeżdżamy ponad 3,5 mln wozokilometrów, przewożąc około 10.000.000 pasażerów – mieszkańców Konina oraz gmin: Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Kleczew. Pracujemy w zespole 193 osoby. Jest też z nami ponad 100 emerytów i rencistów, którzy tworzyli historię MZK.
 
Działalność MZK w Koninie podporządkowana jest jakości świadczonych usług. Produktem firmy jest sprawna i dobra jakościowo komunikacja miejska.
 
Spółka mając na celu rozszerzenie obszarów obsługiwanych przez autobusy, zwiększa liczbę punktów docelowych, wzrasta liczba przystanków, sieć jest ciągle udoskonalana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
 
Zadaniem spółki jest połączenie zaspokojenia potrzeb klientów z ekonomicznym działaniem firmy. Spółka duży nacisk kładzie na kwalifikowany personel. Zaangażowanie i partycypacja wszystkich pracowników w rozwiązywaniu problemów projakościowych stanowi podstawę wiarygodności i kultury tejże organizacji.
 

COM_CONTENT_READ_MORENasza historia

W Miejskim Zakładzie Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • rejestr zamówień publicznych,
  • rejestr reklamacji,
  • rejestr kontrahentów,
  • ewidencja środków trwałych,
  • archiwum pracownicze.
   
Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w rejestrach, ewidencji i archiwum udzielane są na wniosek osoby, której te dane dotyczą.
 
 

COM_CONTENT_READ_MOREProwadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Wszelkie reklamacje i uwagi przyjmowane są w formie pisemnej, telefonicznej, osobistej lub pocztą elektroniczną. Każda sprawa rozpatrywana jest niezwłocznie, po wnikliwej jej analizie i przeprowadzeniu wyjaśnień. Na pisemne zapytania udziela się odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od doręczenia pisma do zakładu. Ponadto Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 15.00.

Ponadto informujemy, że nie udziela się odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

-osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,

-adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,

-przedmiotu sprawy, której dotyczy.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 

1)  PKD 49.31.Z - transport lądowy pasażerski, miejski i  podmiejski

2)  PKD 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

3)  PKD 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

4) PKD 43.34.Z - malowanie i szklenie,

5) PKD 45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

6) PKD 47.30.Z - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

7) PKD 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,

8) PKD 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

9) PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

10) PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

11) PKD 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,

12) PKD 73.11.Z. działalność agencji reklamowych,

13)  PKD 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

14) PKD 73.20.Z- badanie rynku i opinii publicznych,

15) PKD 77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

16) PKD 77.21.Z – wypożyczalnia i dzierżawa  sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

17) PKD 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,

18) PKD 95.29.Z - naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

 

 

 

COM_CONTENT_READ_MOREPrzedmiot działania

Numery rachunku:

1) podstawowego : 96 1560 0013 2015 2814 0001 0001

2) wpłaty z tytułu opłat dodatkowych i sprzedaży biletów: 74 1560 0013 2280 4612 7000 0163

COM_CONTENT_READ_MORENumer konta

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawą prawną jest Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.).

Dostęp do informacji publicznych w biuletynie jest możliwy poprzez główną stronę BIP posiadającą adres – www.bip.gov.pl lub poprzez stronę MZK posiadającą adres www.mzk-konin.com.pl.

Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

"informacje nieudostępnione" - zawiera, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.)

"Redakcja" - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik Podmiotu.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

Kierownik działu organizacyjnego, spraw pracowniczych i zamówień publicznych – Hanna Górczewska

Tel. (63) 240-93-51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

Forma prawna

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Miejski Zakład Komunikacji” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka działa pod firmą „Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Konin, której status prawny określa Akt założycielski, którego treść nadana została notarialnie w dniu 27.06.2018r.

Miasto Konin jest jedynym właścicielem i 100% udziałowcem Spółki.

Z dniem 01.08.2018r. Spółka wpisana została przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS   0000742964

Kapitał zakładowy Spółki: 3.463.000 zł

Siedzibą Spółki jest miasto Konin.

Adres Spółki: ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin

 

 

COM_CONTENT_READ_MOREForma prawna podmiotu