Wszelkie reklamacje i uwagi przyjmowane są w formie pisemnej, telefonicznej, osobistej lub pocztą elektroniczną. Każda sprawa rozpatrywana jest niezwłocznie, po wnikliwej jej analizie i przeprowadzeniu wyjaśnień. Na pisemne zapytania udziela się odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od doręczenia pisma do zakładu. Ponadto Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 15.00.

Ponadto informujemy, że nie udziela się odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

-osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,

-adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,

-przedmiotu sprawy, której dotyczy.