Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MZK w Koninie.


Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-03.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

Data sporządzenia deklaracji: 2020-07-29


Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: PERSABIO

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowek
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Przerwa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 63 242 89 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
 

Dostępność architektoniczna

Biuro administracji, Konin, ul. Marii Dąbrowskiej 8
Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Marii Dąbrowskiej 8.
Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na żadnym piętrze w budynku.
W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszelkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Centrum Obsługi Pasażerów, Konin, ul. Dworcowa 6
Do lokalu znajdującego się na parterze w budynku wielorodzinno-usługowym, prowadzi 1 wejście dla interesantów od strony ulicy Dworcowej, ze schodami oraz podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W lokalu nie ma toalet dostępnych dla interesantów.
Przed budynkiem znajduje się parking publiczny z wyznaczonymi 2 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W lokalu znajduje się pętla indukcyjna okienkowa przy oznaczonym stanowisku obsługi interesantów.
W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W lokalu można skorzystać z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego on-line.

Punkt Sprzedaży Biletów, ul. Wodna 62
Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Szarych Szeregów.
Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W lokalu nie ma toalet dostępnych dla interesantów.
Brak  parkingu publicznego z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.
Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W lokalu nie ma pętli indukcyjnej. 
W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W lokalu nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.