Konin, dnia 2016-11-28

 

 

dotyczy sprawy: MZK-BE-1/142/2016

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC i NNW oraz ubezpieczenie mienia”

 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm)- „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”

 

Uzasadnienie faktyczne: W terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty

 

 

a/a.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 28 listopad 2016 07:21 Hanna Górczewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 marzec 2017 07:22 Hanna Górczewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 marzec 2017 07:26 Hanna Górczewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 marzec 2017 07:28 Hanna Górczewska